การประกันคุณภาพ

ผู้ผลิตแผ่นฉนวนรายแรกและรายเดียว ที่มีการได้รับรองมาตรฐานสากลถึง 3 ระบบ

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูง ภายใต้การบริหารงานด้วยระบบมาตรฐานสากลระดับโลก เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของแผ่นฉนวนกันความร้อน เอส พาเนล

ISO 9001
เป็นระบบบริหารงานคุณภาพ เพื่อให้ได้แผ่นฉนวนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูง ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิตไปถึงกระบวนการติดตั้งหน้างาน และงานบริการ

ISO 14001
เป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจในคุณภาพขององค์กร

OHSAS 18001
คือมาตรฐานระดับสากลสำหรับระบบการจัดการสุขภาพและความปลอดภัย บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการปฏิบัติงานทั้งภายในและหน้างาน

ความสำเร็จของบริษัท เอส พาเนล จำกัด ในวันนี้ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เกิดจากการสนับสนุนของทุกส่วนงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร และความร่วมมือจากพนักงานทำให้เราก้าวเดินต่อไป เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ”เอส พาเนล” อย่างไม่หยุดยั้ง

standard.jpg